Nieuwe Expertteam-collega Marleen

Nieuwe Expertteam-collega Marleen

Nieuws
Met veel plezier willen we jullie laten weten dat vanaf 1 april Marleen Strien - Trommelen ons nieuw Expertteam-collega is geworden. Ze versterkt ons team vooral op het vlak van marketing en heeft al ruim 10 jaar ervaring in de retail en online retailwereld. Het is haar missie om inwoners van een stad of dorp weer verliefd te laten worden op hun centrum. Dit doet ze door op zoek te gaan naar het verhaal van de stad of het dorp. Door deze verhalen te vertellen en als aanknopingspunt te gebruiken voor evenementen en campagnes, betrek je je belangrijkste ambassadeurs; je inwoners. Marleen werkt sinds 2017 als zelfstandige voor centrumgebieden. Haar kennis en ervaring met online marketing, websites en webshops en haar achtergrond als vormgever komt vaak van pas en kan een idee…
Read More

Door de bril van…

Nieuws
In een videoreeks "Door de bril van..." gaan we jullie laten zien waar wij als Expertteam voor staan. Dit doen we vanuit een aantal actuele en relevante thema’s thema's zoals: transformatie kansen, de kracht van organisatie, identiteit, investeren in duurzaamheid, data als grondlegger voor keuzes, leefbaarheid en digitalisering. Als Expertteam zetten we ons graag in om centrumgebieden in economisch en sociaal/leefbaarheids opzicht beter te laten functioneren. Dit doen we met een pragmatische aanpak, integraal en vanuit onze verschillende vakgebieden. Voor elk gebied is dit weer maatwerk. Wij delen met jullie hoe wij tegen gebieden aankijken aan de hand van een aantal cases uit onze eigen opdrachtportefeuille en welke mogelijkheden we hier zien. Met onze videoreeks willen we inspireren, uitdagen en confronteren. De video's zijn wat ons betreft ook een uitnodiging…
Read More
Versterking Expertteam Winkelgebieden

Versterking Expertteam Winkelgebieden

Nieuws
Met ingang van 1 oktober 2020 maakt Jeroen Roose – Van Leijden, naast Remko Bak, Jaap Kaai, Marc Majolée en Hans Zimmer, deel uit van het Expertteam Winkelgebieden. Jeroen brengt een ruime ervaring mee  als centrummanager waarin hij de afgelopen 15 jaar bij meer dan 50 grote en kleine winkelgebieden betrokken is geweest. Dit betrof zowel gebieden binnen de Randstad als ver daarbuiten. Inmiddels is Jeroen ruim 8 jaar als centrummanager het gezicht van de centrummanagementorganisatie van Utrecht. Marc Majolée: “Een van de aanleidingen om in 2014 de koppen bij elkaar te steken en Expertteam Winkelgebieden Coöperatie U.A. op te richten was dat zorgvuldig opgestelde beleidskaders en actieplannen te vaak niet van het papier komen. De oprichters van het team kozen toen bewust voor de vorm van een coöperatie, waarmee we…
Read More
Uitvoering actieplan Zoeterwoude centrum

Uitvoering actieplan Zoeterwoude centrum

Uitvoering en actieplan
In vervolg op de in opdracht van Economie071 opgestelde actieplannen en ontwikkelingsstrategie voor alle winkelgebieden in de Leidse regio, kregen wij van de gemeente Zoeterwoude het verzoek het actieplan voor het centrum van Zoeterwoude-dorp uit te werken en uit te voeren. Concreet hield dit in 2 opgaven. Allereerst het organiseren van een betere onderlinge samenwerking tussen gemeente en ondernemers. Dit heeft geresulteerd in het oprichten van een ondernemersvereniging, die helaas door de ondernemers zelf spoedig daarna weer is opgeheven. De tweede opgave betrof het opstellen van een haalbare visie voor de meest toekomstbestendige structuur voor het centrum van Zoeterwoude Dorp. Deze visie in de vorm van een stripverhaal is in samenwerking met Stedenbouwkundig buro Wissing voor en met de ondernemers en eigenaren opgesteld. Ook is de visie voorgelegd aan de bevolking middels een openbare…
Read More
Ambassadeurs winkelgebieden Provincie Zuid-Holland

Ambassadeurs winkelgebieden Provincie Zuid-Holland

Projecten
De provincie Zuid-Holland zet zich op vele manieren in voor vitale centrumgebieden. Eén daarvan is het inzetten van ambassadeurs winkelgebieden. Wij hebben deze rol op ons mogen nemen. Als ambassadeur hebben we in veel centra projecten in gang kunnen zetten, gericht op het versterken van de gebieden of betere samenwerking tussen stakeholders. Vaak met extra subsidie vanuit de provincie. De reden dat de provincie ons heeft gevraagd , is dat wij de taal van zowel gemeenten als ondernemers en vastgoedeigenaren spreken. Wij kunnen direct blootleggen waar behoefte aan is, welke strategie je moet volgen en welke aanpak het meest effectief zal zijn.
Read More
Gebiedsvisie Graaf Willemlaan Hendrik-Ido-Ambacht

Gebiedsvisie Graaf Willemlaan Hendrik-Ido-Ambacht

Toekomstbestendige centra
De wens om een samenhangend gebied te creëren dat het winkelcentrum De Schoof met het cultureel centrum (Cascade) verbindt, speelt al langere tijd bij de gemeente Hendrik Ido Ambacht. Het Expertteam winkelgebieden heeft, in samenwerking met Rho Adviseurs, voor de gemeente een stedenbouwkundige visie opgesteld. Om tot een goed en gedragen plan te komen, is er samen met de omwonende en de ondernemers van De Schoof meerdere malen een participatieavond gehouden. Dit leverde belangrijke input op voor de visie. Zo is er veel vraag naar openbaar groen, woningen voor starters en woningen voor senioren. Aan de hand van alle wensen zijn voor de gebiedsvisie drie varianten uitgetekend. Deze varianten variëren op het gebied van bebouwing, groen en de vormgeving van de Graaf Willemlaan en maakten de impact van de verschillende…
Read More
Detailhandelsvisie Hendrik-Ido-Ambacht

Detailhandelsvisie Hendrik-Ido-Ambacht

Visie en beleid
In opdracht van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht hebben wij een visie opgesteld op de detailhandelsstructuur tot 2023. De visie geeft input voor de nader uit te werken gebiedsvisie voor de Graaf Willemlaan. Daarin en daarmee is de samenhang tussen De Schoof en de Graaf Willemlaan op het vlak van functionele invulling, verkeer, parkeren, zichtrelaties en uitstraling een belangrijk gegeven. De detailhandelsvisie is tot stand gekomen door middel van proces met een stuur- , project- en klankbordgroep en vaststelling door College en Raad. En daarnaast via een intensief participatietraject met een online peiling onder bewoners en individuele gesprekken, schriftelijke enquêtes en een werkconferentie met ondernemers en eigenaren op samen bepaalde relevante thema’s met hulp van externe deskundigen. De nieuwe detailhandelsvisie geeft ruime aandacht aan de gewenste structuur en een visie op het…
Read More
Centrumvisie en detailhandelsbeleid Teylingen

Centrumvisie en detailhandelsbeleid Teylingen

Visie en beleid
In samenwerking met bureau Over Morgen en SAB stedenbouwkundige hebben we in opdracht van de gemeente Teylingen het detailhandelsbeleid en de centrumvisie voor Voorhout, Warmond en Sassenheim opgesteld. Bij het opstellen hebben we veel aandacht gegeven aan de participatie en inbreng van ondernemers en gemeenteraad. Dit onder andere door werksessies en ondernemersavonden. Mede hierdoor ligt er nu een visie waar alle partijen achter staan.
Read More

Kennis over blurring en blending in retail

Nieuws
Het Expertteam Winkelgebieden is al geruime tijd bezig met projecten rondom blurring en blending in de retail. Projecten die wij door het hele land hebben uitgevoerd in verschillende gemeenten, veelal in samenwerking met gemeenten, vastgoedpartijen en ondernemers. Op deze pagina hebben wij de kennis hierover gebundeld. U vindt verschillende onderzoeken, rapportages van pilots en andere publicaties over dit thema. Rapportage pilot Verlichte Regels Winkelgebieden; Expertteam Winkelgebieden en Platform31 (2017) Poster pilot verlichte regels winkelgebieden; Platform31 (2017) Poster blurring; BRO en Platform31 (2017) Stand van zaken pilot mengvormen winkel en horeca; VNG Pilot mengvormen, Berenschot (2017) Evaluatierapportage Blending 010; Expertteam Winkelgebieden en gemeente Rotterdam (2017) Blurring: discussie over alcohol remt vernieuwing; artikel Expertteam Winkelgebieden op Stadszaken (2018) Presentatie Expertmeeting 21 juni 2018; presentatie Expertteam Winkelgebieden en gemeente Apeldoorn (2018) Voorstel-Ziengs wijziging…
Read More