Versterken en (re)vitaliseren van de vijf winkelgebieden in Soest en Soesterberg

Versterken en (re)vitaliseren van de vijf winkelgebieden in Soest en Soesterberg

Toekomstbestendige centra
De gemeente Soest heeft begin 2022, met behulp van subsidie van de provincie Utrecht, aan ons Expertteam Centrumgebieden de opdracht verstrekt gedurende 1 jaar te werken aan het versterken en (re)vitaliseren van de vijf winkelgebieden in Soest en Soesterberg. De 2 hoofddoelstellingen: het versterken van de organisatie- en uitvoeringskracht van de winkelgebieden het tegengaan van de groeiende leegstand in deze gebieden Wij hebben als voltallig team 4 deelopdrachten uitgevoerd: Deelopdracht 1: Schoon, heel en veilige winkelgebieden Deelopdracht 2: levendige en toekomstbestendige winkelgebieden Deelopdracht 3 leegstandaanpak Deelopdracht 4: gebiedsstrategieën Marc was de gebiedsmanager en procesbegeleider. De andere teamleden namen ieder een van de volgende opdrachten voor zijn rekening: Jaap voor schoon, heel en veilig. Jeroen deed de profilering van de gebieden in organisatie en uitstraling. Remko nam samen met Marc de…
Read More
Gebiedsvisie Graaf Willemlaan Hendrik-Ido-Ambacht

Gebiedsvisie Graaf Willemlaan Hendrik-Ido-Ambacht

Toekomstbestendige centra
De wens om een samenhangend gebied te creëren dat het winkelcentrum De Schoof met het cultureel centrum (Cascade) verbindt, speelt al langere tijd bij de gemeente Hendrik Ido Ambacht. Het Expertteam winkelgebieden heeft, in samenwerking met Rho Adviseurs, voor de gemeente een stedenbouwkundige visie opgesteld. Om tot een goed en gedragen plan te komen, is er samen met de omwonende en de ondernemers van De Schoof meerdere malen een participatieavond gehouden. Dit leverde belangrijke input op voor de visie. Zo is er veel vraag naar openbaar groen, woningen voor starters en woningen voor senioren. Aan de hand van alle wensen zijn voor de gebiedsvisie drie varianten uitgetekend. Deze varianten variëren op het gebied van bebouwing, groen en de vormgeving van de Graaf Willemlaan en maakten de impact van de verschillende…
Read More
Synergie Fashion Outlet Center en Zevenaar Centrum

Synergie Fashion Outlet Center en Zevenaar Centrum

Toekomstbestendige centra
In Zevenaar heeft op 18 mei 2016 de Raad van State positief beslist inzake het bestemmingsplan Spoorallee in Zevenaar. Een ontwikkelingscombinatie zal volgens planning in 2022 op deze locatie aan de A12 een FashionOutletCenter (FOC) van ca. 18.000 m2 bvo inclusief horeca en 1.600 parkeerplaatsen gaan exploiteren. Het Expertteam Winkelgebieden heeft op verzoek van de gemeente de ondernemers verenigd in de AOZ begeleid om te komen tot een convenant over een pakket aan ‘compenserende maatregelen’ dat inhoudelijk, financieel en juridisch duidelijkheid biedt gericht op versterking van het centrum in relatie tot het FOC.
Read More