Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A.
beleid & visie

actie, transitie, aanpak, procesmanagement

vitaal

toekomstbestendige & duurzame centrumgebieden

maatwerk

actieplannen, positionering & implementatie

Gebiedsvisie Graaf Willemlaan Hendrik-Ido-Ambacht

De wens om een samenhangend gebied te creëren dat het winkelcentrum De Schoof met het cultureel centrum (Cascade) verbindt, speelt al langere tijd bij de gemeente Hendrik Ido Ambacht. Het Expertteam winkelgebieden heeft, in samenwerking met Rho Adviseurs, voor de gemeente een stedenbouwkundige visie opgesteld.

Om tot een goed en gedragen plan te komen, is er samen met de omwonende en de ondernemers van De Schoof meerdere malen een participatieavond gehouden. Dit leverde belangrijke input op voor de visie. Zo is er veel vraag naar openbaar groen, woningen voor starters en woningen voor senioren.

Aan de hand van alle wensen zijn voor de gebiedsvisie drie varianten uitgetekend. Deze varianten variëren op het gebied van bebouwing, groen en de vormgeving van de Graaf Willemlaan en maakten de impact van de verschillende wensen van stakeholders goed inzichtelijk.

In de definitieve gebiedsvisie komt er een betere wandelverbinding tussen De Schoof en De Cascade. Dit wandelpad loopt door tussen de flats aan de Van Godenwijkstraat. De bestaande watergang zal aan één zijde uitgebreid worden, zodat er ruimte en een ‘plek’ ontstaat voor zitgelegenheid. In het gebied waar vroeger een bakkantoor was gevestigd en nu nog de Willem de Zwijgerschool staat, komen verschillende woonvoorzieningen voor jong en oud, parkeergelegenheden en collectief groen in de vorm van een sportveld en groene route.

Het parkeren langs de Graaf Willemlaan zal verdwijnen en het plein aan de voorkant van De Schoof krijgt ruimte voor terras bij horeca. In de wintermaanden kan het terras omgevormd worden naar parkeerplekken om zo extra parkeerruimte te creëren.