Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A.

beleid

visie, actie, transitie, aanpak, procesmanagement

duurzaam

winkel- en centrumgebieden

maatwerk

toekomstbestendige winkel- en centrumgebieden

Projecten

In onze aanpak staat het gebied zelf centraal. Hier komen de individuele belangen samen. Op inventieve wijze kijken wij naar de kracht van locaties en zoeken naar een duurzame toekomst. Wij gaan op voorhand niet uit van een bepaald scenario. Juist met een brede aanpak wordt recht gedaan aan de dynamiek van het gebied en van de stad. Soms is transformatie een oplossing. Vaker zal worden gezocht naar verbinding van gemeente, eigenaren, ondernemers en bewoners van een gebied om kansen te realiseren en tot een nieuw programma te komen. Een programma met aandacht voor de hardware en de software.

Het expertteam kan u helpen centrumgebieden te revitaliseren of de processen daarin te begeleiden. Wij zijn gewend te opereren in, met en tussen gemeenten, marktpartijen en andere belanghebbenden. Vanuit onze werkervaring zijn wij bekend met het samenspel van belangen en emoties die er spelen in deze gebieden.

Hieronder een aantal projecten waar het Expertteam aan heeft gewerkt of momenteel aan werkt:

  • Ambassadeurs winkelgebieden Prov. Zuid-Holland (2020)

De provincie Zuid-Holland zet zich op vele manieren in voor vitale centrumgebieden. Eén daarvan is het inzetten van ambassadeurs winkelgebieden. Wij hebben deze rol op ons mogen nemen. Als ambassadeur hebben we in veel centra projecten in gang kunnen zetten, gericht op het versterken van de gebieden of betere samenwerking tussen stakeholders. Vaak met extra subsidie vanuit de provincie. De reden dat de provincie ons heeft gevraagd , is dat wij de taal van zowel gemeenten als ondernemers en vastgoedeigenaren spreken. Wij kunnen direct blootleggen waar behoefte aan is, welke strategie je moet volgen en welke aanpak het meest effectief zal zijn.

  • Regelluwe zones; Blending 010 (2018)

Rotterdam heeft onder de noemer ‘Blending010’ meegedaan aan de door de VNG georganiseerde pilot ‘Mengvormen Winkel en Horeca’. De pilot is opgezet om ruimte te bieden aan innovatieve mengconcepten tussen detailhandel en horeca. Door het Expertteam is een lokale evaluatie opgesteld van deze pilot. Onderzocht is welke mengvormen door ondernemers werden geïnitieerd, wat dat opleverde en hoe de klant daarop reageerde. Ook is gekeken naar uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, omdat mengvormen, gelet op de Drank en Horecawet (DHW), in principe verboden zijn maar in de praktijk wel in heel Nederland te vinden zijn. Met de evaluatie zijn adviezen gegeven over het mengen zelf en zijn aanbevelingen gedaan voor de gemeentelijke organisatie.

  • Krachtenveldanalyse Deurne Centrum (2017) 

In het voorjaar van 2017 heeft het Expertteam Winkelgebieden in samenwerking met Fontys Hogescholen Eindhoven een krachtenveldanalyse uitgevoerd voor de gemeente Deurne. Een interactieve werksessie met stakeholders vanuit allerlei achtergronden; retailers, horecaondernemers, vastgoedeigenaren (lokaal en institutioneel), makelaars, maatschappelijke organisaties, etc. Stakeholders die allemaal actief zijn in het centrum van Deurne of daar belang hebben. Het doel was inzicht te krijgen in het functioneren van het centrum, maar vooral in de belangen en beweegredenen van de individuele stakeholders. Wie doet wat en waarom? Het resultaat is een verhelderende en samenvattende illustratie van het krachtenveld. Stakeholders en gemeente gebruiken dit nu om verder op weg te komen met planontwikkeling in het centrum.

  • Strategisch Programma van Eisen Beeldkwaliteitsplan Centrumvisie Zeist (2015)

In maart 2015 is door de gemeenteraad de Centrumvisie voor Zeist vastgesteld.  In aansluiting hierop wordt nu hard gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan. Voor dit plan is een strategisch programma van eisen nodig, waarin helder de eisen, randvoorwaarden en ontwerpeisen staan verwoord. Dit natuurlijk met een ‘’Zeister sausje’’. Het Expertteam Winkelgebieden, werkt dit programma van eisen uit. Alles door intensieve samenwerking met de gemeente en centrumondernemers.

  • Visie toekomst binnenstad Assen (2014)

Net als veel centra in Nederland wordt Assen geconfronteerd met toenemende leegstand in de binnenstad, dit als gevolg van veranderingen in de markt, de economie en het consumentengedrag. De Taskforce Binnenstad Assen wil de binnenstad versterken en is overtuigd dat daarvoor nieuwe impulsen nodig zijn. De Taskforce heeft aan het Expertteam Winkelgebieden gevraagd wat hierin de mogelijkheden zijn. Voor het antwoord stellen wij de wedervragen; hoe functioneert de binnenstad nu, wat is de kwaliteit van het aanbod en vooral waar heeft de consument in de regio eigenlijk behoefte aan en op welke manier kan de binnenstad van Assen hierin faciliteren? In de visie die wij opstellen geven wij aan welke mix van winkels, horeca en leisure-functies nodig is. Hoe de bereikbaarheid en parkeren moet ingevuld worden en welke rol functies, zoals cultuur, erfgoed en ambachten spelen in de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Ook schenken we aandacht aan de plannen voor een outletcentrum nabij het TT-circuit en de betekenis daarvan op de stad.

  • Pilot verlichte regels winkelgebieden (2014)

Oktober 2014 heeft minister Kamp van Economische Zaken, samen met een groot aantal stakeholders, het initiatief genomen voor een landelijke Retailagenda. In de agenda wordt de komende jaren een programma uitgewerkt en worden afspraken gemaakt om de retailsector toekomstbestendig te maken. Onderdeel van de agenda is de pilot ‘verlichte regels winkelgebieden‘. 12 gemeenten experimenteren met het wegnemen van belemmerende regels voor ondernemers, zodat meer ruimte ontstaat voor innovatie, flexibiliteit en ondernemerschap. In samenwerking met Platform31 heeft het Expertteam Winkelgebieden de gemeenten die deelnemen aan de pilot begeleid.

Download hier het eindrapport: 161201_pilot_verlichte_regels_winkelgebieden_def.

  • Locatie-strategie supermarkt Apeldoorn (2013)

De gemeente Apeldoorn wil medewerking verlenen aan de vestiging van een supermarkt met dagwinkels op een voormalige kantoorlocatie. In beginsel betekent dit een afwijking van het detailhandelsbeleid. Het beleid stelt namelijk dat nieuwe ontwikkelingen plaats moeten vinden in bestaande winkelgebieden. Uitzonderingen zijn wel toegestaan, maar moeten beoordeeld worden door een externe partij. Het Expertteam Winkelgebieden heeft deze beoordeling gemaakt, door samen met de gemeente alle scenario’s te beschouwen en af te wegen tegen het beleid. Daarbij zijn ook alle logische en mogelijke vragen beantwoord, die kunnen worden gesteld in toetsingsprocedure van de ladder voor duurzame verstedelijking.

  • Wijkvoorzieningen Stadshagen Zwolle (2013)

De crisis is ook aan de VINEX wijk Stadshagen in Zwolle niet ongemerkt voorbijgegaan. Er zijn aanzienlijk minder woningen gerealiseerd, waardoor de ontwikkeling c.q. afbouw van de wijk is vertraagd. De gemeente is zich nu aan het bezinnen op mogelijkheden om in te spelen op deze gewijzigde omstandigheden. Ze heeft daarom het Expertteam Winkelgebieden – ter onderbouwing van het vast te stellen beleid – de vraag gesteld: Welke voorzieningen, zowel commercieel als maatschappelijk, heeft Stadshagen de komende 10 jaar nodig, rekening houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe marktsituatie? Voor dit project heeft het Expertteam Winkelgebieden ook de hulp ingeroepen van Eke Schins-Derksen (Grontmij), die alles weet over maatschappelijke voorzieningen.