Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A.
beleid & visie

actie, transitie, aanpak, procesmanagement

vitaal

toekomstbestendige & duurzame centrumgebieden

maatwerk

actieplannen, positionering & implementatie

De 6 stappen

Stap 1: Brainstorm met opdrachtgever

Als onderdeel van de start van het project stellen we vooral vragen. Ook over de vraag achter de vraag, oftewel wat is feitelijk het doel, de wens wat de opdrachtgever(s) wil bereiken. En wat moeten wij vooral doen, aan welke zaken moeten wij extra aandacht besteden, om het gewenste doel te bereiken. Kortom, wat is de stip op de horizon?

Stap 2: In gesprek met stakeholders en samenwerking verkennen

Wij zijn zelf ondernemers. En we weten dat er soms veel nodig is om goed inzichtelijk te maken wat nodig en wenselijk is. Wat de kansen en bedreigingen zijn. De belangen voor de betrokken partijen, de gouden vijfhoek van gemeente, ondernemers, eigenaren, cultuur en maatschappij c.q. de samenleving, kunnen sterk van elkaar verschillen. Dit halen we op door in gesprek te gaan en dit te onderzoeken. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Meten is weten.

Stap 3: Plan van aanpak

Elke opgave is maatwerk. En vereist een op de vraag, locatie en DNA toegesneden aanpak. Ons voorstel hoe we de vragen willen beantwoorden en onze aanpak hebben we al neergelegd in het offertestadium. Wij zijn gewend het op dat moment al zo duidelijk mogelijk neer te zetten. Niet alleen inzicht in de te nemen stappen en tijdsplanning. Maar ook hoe, op welke wijze we denken die te doen. Het werken met een schouw, gesprekken, onderzoek, werksessies, presentaties, referentiebezoeken, eventueel derden betrekken. En wij passen in overleg met de betrokkenen zo nodig de aanpak aan, afhankelijk van de behoefte of ontwikkelingen lopende het traject.

Stap 4: Opleveren van plan of visie

De opdrachtgever heeft vaak vooraf een duidelijk product voor ogen. Soms is de vraagstelling zodanig dat dit ook nodig of wenselijk is. Veel onderzoeks- en adviesburo’s hebben daarvoor standaardvormen van rapportage die daar goed bij past. Wij zijn gewend per opgave te kijken wat het beste werkt, wat en waar de opgave en stakeholders het meest bij gebaat zijn. Het gaat erom dat zij na ons vertrek zelf aan de slag gaan of verder gaan met wat wij, samen met hen, in de steigers hebben gezet. Dit kan een rapport zijn met een (SMART-geformuleerd) uitvoeringsagenda. Het kan ook een actieplan zijn. Of een gebiedsvisie.

Stap 5: Proces- en projectuitvoering

Wij werken niet puur voor, maar graag samen met de opdrachtgever en stakeholders. Dit vraagt om een werkwijze die zowel bottum-up (concrete behoeften en opgaven bij betrokkenen) als topdown (sturing vanuit een gewenst eindresultaat of product en planning) benadering in zich heeft. Wij zijn daarin thuis. De combinatie van ons team en de verdeling van taken is ook zo ingericht dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat aan onze kant ieders rol en taak is. En waar zij wie voor kunnen en moeten benaderen. En tegelijk hebbe wij onderling als team gedurende het hele traject zowel op vaste momenten als ook ad hoc als de situatie daar om vraagt, afstemming en project- en voortgangsoverleg. De vraag en behoefte van de opdrachtgever is bepalend. Wij zijn niet te beroerd om af en toe meeruren te maken zonder dat daar een vergoeding tegenover staat, als dit het resultaat ten goede komt.

Stap 6: Evaluatie en doorontwikkelen

Vaak al tijdens het traject, dus niet per definitie aan het einde na afloop van de opdracht, bespreken wij onderling en met de opdrachtgever of het gewenste resultaat is bereikt. En gevraagd, maar ook ongevraagd, geven wij een doorkijk van wat de volgende stappen zijn. En welke hulp daarbij gezocht kan of moet worden. Of wij dat nu zijn of van derden. Wij blijven ook vaak onze opdrachtgever of het uitgebrachte advies of product volgen. Omdat we willen weten of ons werk het gewenste effect heeft gehad. Regelmatig worden wij ook later voor vervolgvragen, -advies of nadere uitwerking gevraagd. Juist de uitwerking van adviezen in de vorm overleg, uitvoering of realisatie is toch waar het betrokken partijen om te doen is!