Detailhandelsvisie Hendrik-Ido-Ambacht

Detailhandelsvisie Hendrik-Ido-Ambacht

Visie en beleid
In opdracht van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht hebben wij een visie opgesteld op de detailhandelsstructuur tot 2023. De visie geeft input voor de nader uit te werken gebiedsvisie voor de Graaf Willemlaan. Daarin en daarmee is de samenhang tussen De Schoof en de Graaf Willemlaan op het vlak van functionele invulling, verkeer, parkeren, zichtrelaties en uitstraling een belangrijk gegeven. De detailhandelsvisie is tot stand gekomen door middel van proces met een stuur- , project- en klankbordgroep en vaststelling door College en Raad. En daarnaast via een intensief participatietraject met een online peiling onder bewoners en individuele gesprekken, schriftelijke enquêtes en een werkconferentie met ondernemers en eigenaren op samen bepaalde relevante thema’s met hulp van externe deskundigen. De nieuwe detailhandelsvisie geeft ruime aandacht aan de gewenste structuur en een visie op het…
Lees meer
Centrumvisie en detailhandelsbeleid Teylingen

Centrumvisie en detailhandelsbeleid Teylingen

Visie en beleid
In samenwerking met bureau Over Morgen en SAB stedenbouwkundige hebben we in opdracht van de gemeente Teylingen het detailhandelsbeleid en de centrumvisie voor Voorhout, Warmond en Sassenheim opgesteld. Bij het opstellen hebben we veel aandacht gegeven aan de participatie en inbreng van ondernemers en gemeenteraad. Dit onder andere door werksessies en ondernemersavonden. Mede hierdoor ligt er nu een visie waar alle partijen achter staan.
Lees meer
Retailvisie Kop van Noord-Holland

Retailvisie Kop van Noord-Holland

Visie en beleid
De retailsector vervult een belangrijke economische en maatschappelijke functie, draagt bij aan de aantrekkingskracht en leefbaarheid van de woon- en werkomgeving én zorgt voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Om de dynamiek in de retailsector te faciliteren zijn een helder geformuleerde ambitie, visie en toetsingskader wenselijk. Dit was ook de vraag vanuit de regio Kop van Noord-Holland: Wat is de gewenste retailstructuur voor de regio en wat is nodig om deze structuur toekomstbestendig te maken en te houden? Als Expertteam hebben wij via een interactief proces met stakeholders deze visie opgesteld. In de visie is een concrete aanzet gegeven voor de centrumgebieden als het gaat om profilering, positionering, branche-mix, uitstraling, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Belangrijk daarbij is de wijze van samenwerking, lokale uitwerking in actieplannen en de regionale afstemming en toetsing van initiatieven.
Lees meer
Winkelstructuur Katendrecht en Feijenoord

Winkelstructuur Katendrecht en Feijenoord

Visie en beleid
In 2013 is de detailhandelsvisie Rotterdam vastgesteld. Naast (en uiteraard in samenhang met) algemene en trends in de retail, speelden zowel aan de vraag- als aanbodzijde in aangrenzende wijken van Katendrecht in het noordelijk deel van Feijenoord een aantal ontwikkelingen. Voor de gemeente hebben we als Expertteam de volgende vraag beantwoord: Wat is, gelet op de huidige en te verwachten omstandigheden, de ideale winkelstructuur voor Katendrecht en Feijenoord? Het zwaartepunt van de beantwoording van die vraag lag bij aandacht voor de verzorging van de inwoners van het gebied, dus op het vlak van de dagelijkse boodschappen en frequent benodigd non-food.
Lees meer