Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A.
beleid & visie

actie, transitie, aanpak, procesmanagement

vitaal

toekomstbestendige & duurzame centrumgebieden

maatwerk

actieplannen, positionering & implementatie

Detailhandelsvisie Hendrik-Ido-Ambacht

In opdracht van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht hebben wij een visie opgesteld op de detailhandelsstructuur tot 2023. De visie geeft input voor de nader uit te werken gebiedsvisie voor de Graaf Willemlaan. Daarin en daarmee is de samenhang tussen De Schoof en de Graaf Willemlaan op het vlak van functionele invulling, verkeer, parkeren, zichtrelaties en uitstraling een belangrijk gegeven. De detailhandelsvisie is tot stand gekomen door middel van proces met een stuur- , project- en klankbordgroep en vaststelling door College en Raad. En daarnaast via een intensief participatietraject met een online peiling onder bewoners en individuele gesprekken, schriftelijke enquêtes en een werkconferentie met ondernemers en eigenaren op samen bepaalde relevante thema’s met hulp van externe deskundigen.

De nieuwe detailhandelsvisie geeft ruime aandacht aan de gewenste structuur en een visie op het toekomstbestendig houden van de detailhandel. Daarbij gaat het niet alleen om de winkels, maar ook om de wisselwerking hiervan met andere publieksgerichte voorzieningen, zoals horeca, (sociaal-maatschappelijke) diensten, ambachten en cultuur. De kernopgave bij het toekomstbestendig maken van de detailhandelsstructuur luidt: minder kwantiteit en meer kwaliteit. De focus ligt op het verbeteren van de kwaliteit en uitstraling van de centra, versterken van de samenwerking tussen de ondernemers onderling en met de gemeente en vastgoedeigenaren en inzet op profilering richting de consument.