Versterken en (re)vitaliseren van de vijf winkelgebieden in Soest en Soesterberg

Versterken en (re)vitaliseren van de vijf winkelgebieden in Soest en Soesterberg

Toekomstbestendige centra
De gemeente Soest heeft begin 2022, met behulp van subsidie van de provincie Utrecht, aan ons Expertteam Centrumgebieden de opdracht verstrekt gedurende 1 jaar te werken aan het versterken en (re)vitaliseren van de vijf winkelgebieden in Soest en Soesterberg. De 2 hoofddoelstellingen: het versterken van de organisatie- en uitvoeringskracht van de winkelgebieden het tegengaan van de groeiende leegstand in deze gebieden Wij hebben als voltallig team 4 deelopdrachten uitgevoerd: Deelopdracht 1: Schoon, heel en veilige winkelgebieden Deelopdracht 2: levendige en toekomstbestendige winkelgebieden Deelopdracht 3 leegstandaanpak Deelopdracht 4: gebiedsstrategieën Marc was de gebiedsmanager en procesbegeleider. De andere teamleden namen ieder een van de volgende opdrachten voor zijn rekening: Jaap voor schoon, heel en veilig. Jeroen deed de profilering van de gebieden in organisatie en uitstraling. Remko nam samen met Marc de…
Read More
Uitvoering actieplan Zoeterwoude centrum

Uitvoering actieplan Zoeterwoude centrum

Uitvoering en actieplan
In vervolg op de in opdracht van Economie071 opgestelde actieplannen en ontwikkelingsstrategie voor alle winkelgebieden in de Leidse regio, kregen wij van de gemeente Zoeterwoude het verzoek het actieplan voor het centrum van Zoeterwoude-dorp uit te werken en uit te voeren. Concreet hield dit in 2 opgaven. Allereerst het organiseren van een betere onderlinge samenwerking tussen gemeente en ondernemers. Dit heeft geresulteerd in het oprichten van een ondernemersvereniging, die helaas door de ondernemers zelf spoedig daarna weer is opgeheven. De tweede opgave betrof het opstellen van een haalbare visie voor de meest toekomstbestendige structuur voor het centrum van Zoeterwoude Dorp. Deze visie in de vorm van een stripverhaal is in samenwerking met Stedenbouwkundig buro Wissing voor en met de ondernemers en eigenaren opgesteld. Ook is de visie voorgelegd aan de bevolking middels een openbare…
Read More
Ambassadeurs winkelgebieden Provincie Zuid-Holland

Ambassadeurs winkelgebieden Provincie Zuid-Holland

Projecten
De provincie Zuid-Holland zet zich op vele manieren in voor vitale centrumgebieden. Eén daarvan is het inzetten van ambassadeurs winkelgebieden. Wij hebben deze rol op ons mogen nemen. Als ambassadeur hebben we in veel centra projecten in gang kunnen zetten, gericht op het versterken van de gebieden of betere samenwerking tussen stakeholders. Vaak met extra subsidie vanuit de provincie. De reden dat de provincie ons heeft gevraagd , is dat wij de taal van zowel gemeenten als ondernemers en vastgoedeigenaren spreken. Wij kunnen direct blootleggen waar behoefte aan is, welke strategie je moet volgen en welke aanpak het meest effectief zal zijn.
Read More
Gebiedsvisie Graaf Willemlaan Hendrik-Ido-Ambacht

Gebiedsvisie Graaf Willemlaan Hendrik-Ido-Ambacht

Toekomstbestendige centra
De wens om een samenhangend gebied te creëren dat het winkelcentrum De Schoof met het cultureel centrum (Cascade) verbindt, speelt al langere tijd bij de gemeente Hendrik Ido Ambacht. Het Expertteam winkelgebieden heeft, in samenwerking met Rho Adviseurs, voor de gemeente een stedenbouwkundige visie opgesteld. Om tot een goed en gedragen plan te komen, is er samen met de omwonende en de ondernemers van De Schoof meerdere malen een participatieavond gehouden. Dit leverde belangrijke input op voor de visie. Zo is er veel vraag naar openbaar groen, woningen voor starters en woningen voor senioren. Aan de hand van alle wensen zijn voor de gebiedsvisie drie varianten uitgetekend. Deze varianten variëren op het gebied van bebouwing, groen en de vormgeving van de Graaf Willemlaan en maakten de impact van de verschillende…
Read More
Detailhandelsvisie Hendrik-Ido-Ambacht

Detailhandelsvisie Hendrik-Ido-Ambacht

Visie en beleid
In opdracht van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht hebben wij een visie opgesteld op de detailhandelsstructuur tot 2023. De visie geeft input voor de nader uit te werken gebiedsvisie voor de Graaf Willemlaan. Daarin en daarmee is de samenhang tussen De Schoof en de Graaf Willemlaan op het vlak van functionele invulling, verkeer, parkeren, zichtrelaties en uitstraling een belangrijk gegeven. De detailhandelsvisie is tot stand gekomen door middel van proces met een stuur- , project- en klankbordgroep en vaststelling door College en Raad. En daarnaast via een intensief participatietraject met een online peiling onder bewoners en individuele gesprekken, schriftelijke enquêtes en een werkconferentie met ondernemers en eigenaren op samen bepaalde relevante thema’s met hulp van externe deskundigen. De nieuwe detailhandelsvisie geeft ruime aandacht aan de gewenste structuur en een visie op het…
Read More
Centrumvisie en detailhandelsbeleid Teylingen

Centrumvisie en detailhandelsbeleid Teylingen

Visie en beleid
In samenwerking met bureau Over Morgen en SAB stedenbouwkundige hebben we in opdracht van de gemeente Teylingen het detailhandelsbeleid en de centrumvisie voor Voorhout, Warmond en Sassenheim opgesteld. Bij het opstellen hebben we veel aandacht gegeven aan de participatie en inbreng van ondernemers en gemeenteraad. Dit onder andere door werksessies en ondernemersavonden. Mede hierdoor ligt er nu een visie waar alle partijen achter staan.
Read More
Uitvoering Retailvisie Leidse Regio

Uitvoering Retailvisie Leidse Regio

Uitvoering en actieplan
In opdracht van Ecomomie071 hebben wij in een intensief en interactief proces samen met stakeholders actieplannen en ontwikkelstrategieën opgesteld voor 42 winkelgebieden in de Leidse regio. Dit als uitvoering van de in 2016 vastgestelde Retailvisie. Afhankelijk van de toekomstpositie is het actieplan gericht op versterking, op functieverandering of onderlinge profilering of op reductie van winkeloppervlak . De plannen zijn ‘lean en mean’: kort, krachtig, actiegericht. De genoemde maatregelen gaan onder meer over de fysieke situatie, samenwerking of profilering. Daarnaast hebben we aanbevelingen gedaan die de winkelgebieden overstijgen. Ons advies is om een regiobrede coördinatie en regie te organiseren en actiever te sturen op gebruik van het ondernemersfonds. Belangrijk is ook te werken werk aan een uniforme mindset en dienstbaarheid, bijvoorbeeld door het opzetten van een ‘1-loket’. 
Read More
Regelluwe zones; Blending 010

Regelluwe zones; Blending 010

Projecten
Rotterdam heeft onder de noemer ‘Blending010’ meegedaan aan de door de VNG georganiseerde pilot ‘Mengvormen Winkel en Horeca’. De pilot is opgezet om ruimte te bieden aan innovatieve mengconcepten tussen detailhandel en horeca. Door het Expertteam is een lokale evaluatie opgesteld van deze pilot. Onderzocht is welke mengvormen door ondernemers werden geïnitieerd, wat dat opleverde en hoe de klant daarop reageerde. Ook is gekeken naar uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, omdat mengvormen, gelet op de Drank en Horecawet (DHW), in principe verboden zijn maar in de praktijk wel in heel Nederland te vinden zijn. Met de evaluatie zijn adviezen gegeven over het mengen zelf en zijn aanbevelingen gedaan voor de gemeentelijke organisatie.
Read More
Synergie Fashion Outlet Center en Zevenaar Centrum

Synergie Fashion Outlet Center en Zevenaar Centrum

Toekomstbestendige centra
In Zevenaar heeft op 18 mei 2016 de Raad van State positief beslist inzake het bestemmingsplan Spoorallee in Zevenaar. Een ontwikkelingscombinatie zal volgens planning in 2022 op deze locatie aan de A12 een FashionOutletCenter (FOC) van ca. 18.000 m2 bvo inclusief horeca en 1.600 parkeerplaatsen gaan exploiteren. Het Expertteam Winkelgebieden heeft op verzoek van de gemeente de ondernemers verenigd in de AOZ begeleid om te komen tot een convenant over een pakket aan ‘compenserende maatregelen’ dat inhoudelijk, financieel en juridisch duidelijkheid biedt gericht op versterking van het centrum in relatie tot het FOC.
Read More
Retailvisie Kop van Noord-Holland

Retailvisie Kop van Noord-Holland

Visie en beleid
De retailsector vervult een belangrijke economische en maatschappelijke functie, draagt bij aan de aantrekkingskracht en leefbaarheid van de woon- en werkomgeving én zorgt voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Om de dynamiek in de retailsector te faciliteren zijn een helder geformuleerde ambitie, visie en toetsingskader wenselijk. Dit was ook de vraag vanuit de regio Kop van Noord-Holland: Wat is de gewenste retailstructuur voor de regio en wat is nodig om deze structuur toekomstbestendig te maken en te houden? Als Expertteam hebben wij via een interactief proces met stakeholders deze visie opgesteld. In de visie is een concrete aanzet gegeven voor de centrumgebieden als het gaat om profilering, positionering, branche-mix, uitstraling, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Belangrijk daarbij is de wijze van samenwerking, lokale uitwerking in actieplannen en de regionale afstemming en toetsing van initiatieven.
Read More