Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A.
beleid & visie

actie, transitie, aanpak, procesmanagement

vitaal

toekomstbestendige & duurzame centrumgebieden

maatwerk

actieplannen, positionering & implementatie

Onze diensten

Visie en beleid

De opdrachtgever heeft vaak vooraf een duidelijk product voor ogen. Soms is de vraagstelling ook zodanig dat deze direct beantwoord kan worden. Veel onderzoeks- en adviesbureaus hebben een standaardvorm van rapportage of aanpak en proberen op die manier de vraag te beantwoorden. Wij zijn gewend per opgave te kijken wat het beste werkt, wat is de vraag achter de vraag en waar zijn stakeholders het meest bij gebaat. Het gaat erom dat alle stakeholders na ons vertrek zelf aan de slag gaan of verder gaan met wat we samen in de steigers hebben gezet. Dit kan een rapport zijn met een (SMART-geformuleerd) uitvoeringsagenda. Maar het kan ook een actieplan zijn, een strategieplan of een gebiedsvisie. Kortom wat wij opleveren is maatwerk.

Uitvoer en actieplan

Als Expertteam Centrumgebieden vinden wij een visie als een ‘gezamenlijk gedragen stip op de horizon’ belangrijk. Die kunnen we opstellen in samenwerking met eigenaren, ondernemers, gemeente en overig betrokkenen. Een andere mogelijkheid is dat we starten in een situatie dat er een opgestelde visie is, waarna wij een actieplan annex uitvoeringsagenda opstellen. Die is wat ons betreft altijd SMART-geformuleerd en op actie en uitvoering gericht. De derde mogelijkheid is dat wij de geformuleerde actiepunten ook uitvoeren en realiseren. 

Een ander houdt in dat wij de volgende verschillende rollen en verantwoordelijkheden hebben bij het opstellen en uitvoeren van een actieplan voor centrumgebieden:

  1. Deskundig advies: Wij kunnen op het gebied van economische ontwikkeling, openbare ruimte, ondernemerschap en andere relevante aspecten helpen bij het identificeren van de sterke en zwakke punten van het centrumgebied en mogelijke strategieën voor verbetering.
  2. Gegevensanalyse: via het analyseren van gegevens en uitvoeren van onderzoek inzicht krijgen in de huidige situatie van het centrumgebied. En deze informatie gebruiken om visie of gerichte acties te ontwikkelen die aansluiten bij de specifieke behoeften van de bezoekers van het gebied.
  3. Participatie en samenwerking: wij kunnen betrokkenheid en samenwerking stimuleren tussen verschillende belanghebbenden. Via het organiseren van workshops, bijeenkomsten en andere participatieve processen als werkconferenties verzamelen we input en ideeën en creëren een breed draagvlak voor het actieplan.
  4. Ontwikkeling van strategieën: Graag helpen wij bij het formuleren van langetermijnstrategieën en kortetermijnacties om de centrumgebieden te revitaliseren. Denk aan het herontwikkelen van leegstaande panden, het verbeteren van de openbare ruimte, het stimuleren van evenementen en passende (DNA) marketing.
  5. Implementatie en monitoring: graag spelen wij een rol spelen bij de implementatie van het actieplan door middel van coördinatie en uitvoering.

Kortom, wij zetten graag onze kennis, expertise en ervaring in ter ondersteuning of bij het ontwikkelen en uitvoeren van een visie en actieplan om centrumgebieden vitaal te maken, te versterken en te revitaliseren. Uitgangspunt voor ons:

  • de behoefte van de bezoekers 
  • het lokale DNA van het gebied 
  • de haalbaarheid van een project 
  • de rol van de diverse betrokken partijen

Positionering en marketing

Met de positionering van je centrumgebied kijk je naar wie je doelgroep is en wat het unieke DNA van dat gebied is. De doelgroep en het DNA gebruik je vervolgens als basis voor je marketing. Hiermee is een centrumgebied aantrekkelijker voor zowel lokale bewoners als toeristen, waardoor ze vaker voor het centrumgebied zullen kiezen. Het doel is ervoor te zorgen dat jouw centrumgebied beschikt over een onderscheidende positionering die het gebied toekomstbestendig maakt.

Centrummanagement

Professioneel centrummanagement draagt bij aan het creëren van levendige, aantrekkelijke en economisch gezonde centrumgebieden. Het helpt bij het behouden en versterken van de identiteit van het gebied, het vergroten van de aantrekkingskracht voor zowel bewoners, ondernemers als bezoekers, en het stimuleren van de lokale economie. Als expertteam ondersteunen en adviseren wij bij het inrichten, opzetten en opstarten van centrummanagement. Desgewenst kunnen wij ook een rol spelen bij de tijdelijke of gedeeltelijke invulling van de centrummanagement organisatie voor een gebied.

Transformatie

Anno 2023 worden wij steeds vaker gevraagd voor opgaven waarbij via revitalisering van centra en locaties een andere rol en functioneren, leefbaarheid en toekomstbestendigheid voorop staan. En behalve het opstellen van visies (de stip op de horizon) werken wij graag aan op uitvoering gerichte acties als het herontwikkelen van locaties en gebouwen, het creëren van (groene) verblijfsruimtes en het stimuleren van ondernemerschap en de profilering. U kunt ons benaderen voor de coördinatie van het proces en samenwerking tussen verschillende betrokken partijen alsook het ondersteunen bij de uitvoering van transformatieprojecten en het oplossen van eventuele knelpunten .

Aanpak leegstand

We bestrijden leegstand door actief, in overleg met eigenaren en de ondernemers in een winkelgebied op zoek te gaan naar de mogelijkheden voor verplaatsing en nieuwvestiging van retail of andere publieksgerichte functies, maar ook door het wegbestemmen van de retailbestemming waar nodig.