Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A.
beleid & visie

actie, transitie, aanpak, procesmanagement

vitaal

toekomstbestendige & duurzame centrumgebieden

maatwerk

actieplannen, positionering & implementatie

Versterken en (re)vitaliseren van de vijf winkelgebieden in Soest en Soesterberg

De gemeente Soest heeft begin 2022, met behulp van subsidie van de provincie Utrecht, aan ons Expertteam Centrumgebieden de opdracht verstrekt gedurende 1 jaar te werken aan het versterken en (re)vitaliseren van de vijf winkelgebieden in Soest en Soesterberg. De 2 hoofddoelstellingen:

 • het versterken van de organisatie- en uitvoeringskracht van de winkelgebieden
 • het tegengaan van de groeiende leegstand in deze gebieden

Wij hebben als voltallig team 4 deelopdrachten uitgevoerd:

 • Deelopdracht 1: Schoon, heel en veilige winkelgebieden
 • Deelopdracht 2: levendige en toekomstbestendige winkelgebieden
 • Deelopdracht 3 leegstandaanpak
 • Deelopdracht 4: gebiedsstrategieën

Marc was de gebiedsmanager en procesbegeleider. De andere teamleden namen ieder een van de volgende opdrachten voor zijn rekening:

 • Jaap voor schoon, heel en veilig.
 • Jeroen deed de profilering van de gebieden in organisatie en uitstraling.
 • Remko nam samen met Marc de aanpak van vastgoed en leegstand voor zijn rekening.
 • Als afronding hebben we gezamenlijk de output van de eerste 3 onderdelen vertaald in een gebiedsvisie en uitvoeringsagenda, zowel overall voor de hele gemeente als per winkelgebied afzonderlijk.

De voorkeur van gemeente en ondernemers ging naar ons uit vanwege onze hands-on en pragmatische benadering. We hebben een top-down benadering (college) gekoppeld aan een bottum-up aanpak (met ambtenaren gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren). In de praktijk betekende dit een uitgebreide schouw, benoemen en oormerken van daaruit voortvloeiende punten, uitvoer tijdens de periode van ‘laaghangend fruit acties’ te weten:

 • het aankopen en regelen van kerstverlichting
 • banieren
 • bordjes ‘wij zijn open’ in 1 huisstijl
 • aanpassing van de website voor alle winkelgebieden
 • vermelding winkelgebieden op digibord

Naast een concrete actiepunten-agenda per winkelgebied waarmee de centra en gemeente gezamenlijk aan de slag kunnen, hebben we 2 organisatorische zaken voorgesteld.

 • Allereerst de gezamenlijke behoefte aan een ‘olieman/intermediair’ effectueren in de vorm van het aanstellen van een centrummanager. Daarnaast het organiseren van een 1-loket gedachte, zowel van de kant van de ondernemers(verenigingen) als aan de kant van de gemeente.
 • En om voor de centra meer middelen te genereren hebben we voorgesteld een BIZ voor de grootste centra te gaan organiseren. Dat wordt nu opgepakt.

Door inzet van een centrum-/ gebiedsmanager worden tijdens het traject zo veel mogelijk partijen uit de winkelgebieden betrokken. Door samen met de stakeholders dit traject aan te gaan, komen we uiteindelijk tot afstemming over het versterken van de organisatie en uitvoeringskracht van de winkelgebieden Van Weedestraat, Soest Zuid en Rademakerstraat en maken we plannen voor het tegengaan van de groeiende leegstand in de winkelgebieden Van Weedestraat, Soest Zuid en Rademakerstraat. Door nauwe samenwerking met de partners in de binnenstad wordt toe gebouwd aan commitment. Juist door actief in gesprek te gaan met de stakeholders en deze ook te betrekken, wordt ingezet op eigenaarschap van deze partijen.

Ik kan het Expertteam aanbevelen. Het Expertteam heeft kennis in allerlei disciplines. Dit kwam voor het onderzoek wat ze hier in Soest deden goed uit. Zij brachten hun kennis vanuit andere projecten mee en vertaalden dit naar ons gebied. Hierbij hebben ze aan het begin van hun onderzoek met vele ondernemers gesproken en hebben ze de pijnpunten van de winkelgebieden naar boven gebracht. Hun kracht is om vanuit een ander perspectief naar deze problemen te kijken en nemen hierbij in hun plannen de ondernemers mee. Doordat zij bij alle besluiten de ondernemers betrokken ontstond er een samenwerking die er voor hun komst niet was. Ze hebben daardoor bijgedragen aan een betere samenwerking tussen de winkelgebieden onderling en tussen de winkelgebieden en de gemeente.

Het team houdt van doorpakken. Veel problemen die wij vonden werden al gedurende het onderzoekstraject opgepakt, waardoor nog voor het eindrapport de eerste stappen gezet waren. Hierdoor loop je eigenlijk al voor op de uitvoering.

De communicatie van en naar het Expertteam verliep gedurende het hele onderzoek soepel. Je kan ze mailen, bellen en appen. Zo krijg je altijd heel snel en adequaat antwoord.

Kortom een fantastisch team, die echt de volle 100% aan inzet toont.

Stephan Hilhorst
Ondernemersvereniging Van Weedestraat