Krachtenveldanalyse Deurne Centrum

Krachtenveldanalyse Deurne Centrum

Projecten
In het voorjaar van 2017 heeft het Expertteam Winkelgebieden in samenwerking met Fontys Hogescholen Eindhoven een krachtenveldanalyse uitgevoerd voor de gemeente Deurne. Een interactieve werksessie met stakeholders vanuit allerlei achtergronden; retailers, horecaondernemers, vastgoedeigenaren (lokaal en institutioneel), makelaars, maatschappelijke organisaties, etc. Stakeholders die allemaal actief zijn in het centrum van Deurne of daar belang hebben. Het doel was inzicht te krijgen in het functioneren van het centrum, maar vooral in de belangen en beweegredenen van de individuele stakeholders. Wie doet wat en waarom? Het resultaat is een verhelderende en samenvattende illustratie van het krachtenveld. Stakeholders en gemeente gebruiken dit nu om verder op weg te komen met planontwikkeling in het centrum.
Lees meer
Winkelstructuur Katendrecht en Feijenoord

Winkelstructuur Katendrecht en Feijenoord

Visie en beleid
In 2013 is de detailhandelsvisie Rotterdam vastgesteld. Naast (en uiteraard in samenhang met) algemene en trends in de retail, speelden zowel aan de vraag- als aanbodzijde in aangrenzende wijken van Katendrecht in het noordelijk deel van Feijenoord een aantal ontwikkelingen. Voor de gemeente hebben we als Expertteam de volgende vraag beantwoord: Wat is, gelet op de huidige en te verwachten omstandigheden, de ideale winkelstructuur voor Katendrecht en Feijenoord? Het zwaartepunt van de beantwoording van die vraag lag bij aandacht voor de verzorging van de inwoners van het gebied, dus op het vlak van de dagelijkse boodschappen en frequent benodigd non-food.
Lees meer
Centrumvisie Zeist: Strategisch Programma van Eisen Beeldkwaliteitsplan

Centrumvisie Zeist: Strategisch Programma van Eisen Beeldkwaliteitsplan

Projecten
In maart 2015 is door de gemeenteraad de Centrumvisie voor Zeist vastgesteld. In aansluiting hierop wordt nu hard gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan. Voor dit plan is een strategisch programma van eisen nodig, waarin helder de eisen, randvoorwaarden en ontwerpeisen staan verwoord. Dit natuurlijk met een ‘’Zeister sausje’’. Het Expertteam Winkelgebieden, werkt dit programma van eisen uit. Alles door intensieve samenwerking met de gemeente en centrumondernemers.
Lees meer
Visie toekomst binnenstad Assen

Visie toekomst binnenstad Assen

Projecten
Net als veel centra in Nederland wordt Assen geconfronteerd met toenemende leegstand in de binnenstad, dit als gevolg van veranderingen in de markt, de economie en het consumentengedrag. De Taskforce Binnenstad Assen wil de binnenstad versterken en is overtuigd dat daarvoor nieuwe impulsen nodig zijn. De Taskforce heeft aan het Expertteam Winkelgebieden gevraagd wat hierin de mogelijkheden zijn. Voor het antwoord stellen wij de wedervragen; hoe functioneert de binnenstad nu, wat is de kwaliteit van het aanbod en vooral waar heeft de consument in de regio eigenlijk behoefte aan en op welke manier kan de binnenstad van Assen hierin faciliteren? In de visie die wij opstellen geven wij aan welke mix van winkels, horeca en leisure-functies nodig is. Hoe de bereikbaarheid en parkeren moet ingevuld worden en welke rol functies, zoals cultuur, erfgoed en ambachten…
Lees meer
Pilot verlichte regels winkelgebieden

Pilot verlichte regels winkelgebieden

Projecten
Oktober 2014 heeft minister Kamp van Economische Zaken, samen met een groot aantal stakeholders, het initiatief genomen voor een landelijke Retailagenda. In de agenda wordt de komende jaren een programma uitgewerkt en worden afspraken gemaakt om de retailsector toekomstbestendig te maken. Onderdeel van de agenda is de pilot ‘verlichte regels winkelgebieden‘. 12 gemeenten experimenteren met het wegnemen van belemmerende regels voor ondernemers, zodat meer ruimte ontstaat voor innovatie, flexibiliteit en ondernemerschap. In samenwerking met Platform31 heeft het Expertteam Winkelgebieden de gemeenten die deelnemen aan de pilot begeleid. Download hier het eindrapport: 161201_pilot_verlichte_regels_winkelgebieden_def.
Lees meer
Wijkvoorzieningen Stadshagen Zwolle

Wijkvoorzieningen Stadshagen Zwolle

Projecten
De crisis is ook aan de VINEX wijk Stadshagen in Zwolle niet ongemerkt voorbijgegaan. Er zijn aanzienlijk minder woningen gerealiseerd, waardoor de ontwikkeling c.q. afbouw van de wijk is vertraagd. De gemeente is zich nu aan het bezinnen op mogelijkheden om in te spelen op deze gewijzigde omstandigheden. Ze heeft daarom het Expertteam Winkelgebieden – ter onderbouwing van het vast te stellen beleid – de vraag gesteld: Welke voorzieningen, zowel commercieel als maatschappelijk, heeft Stadshagen de komende 10 jaar nodig, rekening houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe marktsituatie? Voor dit project heeft het Expertteam Winkelgebieden ook de hulp ingeroepen van Eke Schins-Derksen (Grontmij), die alles weet over maatschappelijke voorzieningen.
Lees meer
Locatie-strategie supermarkt Apeldoorn

Locatie-strategie supermarkt Apeldoorn

Projecten
De gemeente Apeldoorn wil medewerking verlenen aan de vestiging van een supermarkt met dagwinkels op een voormalige kantoorlocatie. In beginsel betekent dit een afwijking van het detailhandelsbeleid. Het beleid stelt namelijk dat nieuwe ontwikkelingen plaats moeten vinden in bestaande winkelgebieden. Uitzonderingen zijn wel toegestaan, maar moeten beoordeeld worden door een externe partij. Het Expertteam Winkelgebieden heeft deze beoordeling gemaakt, door samen met de gemeente alle scenario’s te beschouwen en af te wegen tegen het beleid. Daarbij zijn ook alle logische en mogelijke vragen beantwoord, die kunnen worden gesteld in toetsingsprocedure van de ladder voor duurzame verstedelijking.
Lees meer