Expertteam Winkelgebieden Coöperatie U.A.

E-mail ons

info@expertteam-winkelgebieden.nl

Bel ons

+31 (0)6 - 2477 8704

Vind ons

Cauberg 16, 3524 LJ Utrecht

Projecten

In onze aanpak staat het gebied zelf centraal. Hier komen de individuele belangen samen. Op inventieve wijze kijken wij naar de kracht van locaties en zoeken naar een duurzame toekomst. Wij gaan op voorhand niet uit van een bepaald scenario. Juist met een brede aanpak wordt recht gedaan aan de dynamiek van het gebied en van de stad. Soms is transformatie een oplossing. Vaker zal worden gezocht naar verbinding van gemeente, eigenaren, ondernemers en bewoners van een gebied om kansen te realiseren en tot een nieuw programma te komen. Een programma met aandacht voor de hardware en de software.

Het expertteam kan u helpen winkelgebieden te revitaliseren of de processen daarin te begeleiden. Wij zijn gewend te opereren in, met en tussen gemeenten, marktpartijen en andere belanghebbenden. Vanuit onze werkervaring zijn wij bekend met het samenspel van belangen en emoties die er spelen in deze gebieden.

Hieronder een aantal projecten waar het Expertteam aan heeft gewerkt of momenteel aan werkt:

  • Uitvoering Retailvisie Leidse Regio

In opdracht van Ecomomie071 hebben wij in een intensief en interactief proces samen met stakeholders actieplannen en ontwikkelstrategieën opgesteld voor 42 winkelgebieden in de Leidse regio. Dit als uitvoering van de in 2016 vastgestelde Retailvisie. Afhankelijk van de toekomstpositie is het actieplan gericht op versterking, op functieverandering of onderlinge profilering of op reductie van winkeloppervlak . De plannen zijn ‘lean en mean’: kort, krachtig, actiegericht. De genoemde maatregelen gaan onder meer over de fysieke situatie, samenwerking of profilering. Daarnaast hebben we aanbevelingen gedaan die de winkelgebieden overstijgen. Ons advies is om een regiobrede coördinatie en regie te organiseren en actiever te sturen op gebruik van het ondernemersfonds. Belangrijk is ook te werken werk aan een uniforme mindset en dienstbaarheid, bijvoorbeeld door het opzetten van een 1-loket. 

  • Regelluwe zones; Blending 010

Rotterdam heeft onder de noemer ‘Blending010’ meegedaan aan de door de VNG georganiseerde pilot ‘Mengvormen Winkel en Horeca’. De pilot is opgezet om ruimte te bieden aan innovatieve mengconcepten tussen detailhandel en horeca. Door het Expertteam is een lokale evaluatie opgesteld van deze pilot. Onderzocht is welke mengvormen door ondernemers werden geïnitieerd, wat dat opleverde en hoe de klant daarop reageerde. Ook is gekeken naar uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, omdat mengvormen, gelet op de Drank en Horecawet (DHW), in principe verboden zijn maar in de praktijk wel in heel Nederland te vinden zijn. Met de evaluatie zijn adviezen gegeven over het mengen zelf en zijn aanbevelingen gedaan voor de gemeentelijke organisatie.

  • Retailvisie Kop van Noord-Holland

Anno 2017 vervult de retailsector een belangrijke economische en maatschappelijke functie, draagt bij aan de aantrekkingskracht en leefbaarheid van de woon- en werkomgeving én zorgt voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Om de dynamiek in de retailsector te faciliteren zijn een helder geformuleerde ambitie, visie en toetsingskader wenselijk. Dit was ook de vraag vanuit de regio Kop van Noord-Holland: Wat is de gewenste retailstructuur voor de regio en wat is nodig om deze structuur toekomstbestendig te maken en te houden? Als Expertteam hebben wij via een interactief proces met stakeholders deze visie opgesteld. In de visie is een concrete aanzet gegeven voor de centrumgebieden als het gaat om profilering, positionering, branche-mix, uitstraling, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Belangrijk daarbij is de wijze van samenwerking, lokale uitwerking in actieplannen en de regionale afstemming en toetsing van initiatieven.

  • Strategisch Programma van Eisen Beeldkwaliteitsplan Centrumvisie Zeist

In maart 2015 is door de gemeenteraad de Centrumvisie voor Zeist vastgesteld.  In aansluiting hierop wordt nu hard gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan. Voor dit plan is een strategisch programma van eisen nodig, waarin helder de eisen, randvoorwaarden en ontwerpeisen staan verwoord. Dit natuurlijk met een ‘’Zeister sausje’’. Het Expertteam Winkelgebieden, werkt dit programma van eisen uit. Alles door intensieve samenwerking met de gemeente en centrumondernemers.

  • Visie toekomst binnenstad Assen

Net als veel centra in Nederland wordt Assen geconfronteerd met toenemende leegstand in de binnenstad, dit als gevolg van veranderingen in de markt, de economie en het consumentengedrag. De Taskforce Binnenstad Assen wil de binnenstad versterken en is overtuigd dat daarvoor nieuwe impulsen nodig zijn. De Taskforce heeft aan het Expertteam Winkelgebieden gevraagd wat hierin de mogelijkheden zijn. Voor het antwoord stellen wij de wedervragen; hoe functioneert de binnenstad nu, wat is de kwaliteit van het aanbod en vooral waar heeft de consument in de regio eigenlijk behoefte aan en op welke manier kan de binnenstad van Assen hierin faciliteren? In de visie die wij opstellen geven wij aan welke mix van winkels, horeca en leisure-functies nodig is. Hoe de bereikbaarheid en parkeren moet ingevuld worden en welke rol functies, zoals cultuur, erfgoed en ambachten spelen in de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Ook schenken we aandacht aan de plannen voor een outletcentrum nabij het TT-circuit en de betekenis daarvan op de stad.

  • Pilot verlichte regels winkelgebieden

Oktober 2014 heeft minister Kamp van Economische Zaken, samen met een groot aantal stakeholders, het initiatief genomen voor een landelijke Retailagenda. In de agenda wordt de komende jaren een programma uitgewerkt en worden afspraken gemaakt om de retailsector toekomstbestendig te maken. Onderdeel van de agenda is de pilot ‘verlichte regels winkelgebieden‘. 12 gemeenten experimenteren met het wegnemen van belemmerende regels voor ondernemers, zodat meer ruimte ontstaat voor innovatie, flexibiliteit en ondernemerschap. In samenwerking met Platform31 heeft het Expertteam Winkelgebieden de gemeenten die deelnemen aan de pilot begeleid.

Download hier het eindrapport: 161201_pilot_verlichte_regels_winkelgebieden_def.

  • Locatiestrategie supermarkt Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn wil medewerking verlenen aan de vestiging van een supermarkt met dagwinkels op een voormalige kantoorlocatie. In beginsel betekent dit een afwijking van het detailhandelsbeleid. Het beleid stelt namelijk dat nieuwe ontwikkelingen plaats moeten vinden in bestaande winkelgebieden. Uitzonderingen zijn wel toegestaan, maar moeten beoordeeld worden door een externe partij. Het Expertteam Winkelgebieden heeft deze beoordeling gemaakt, door samen met de gemeente alle scenario’s te beschouwen en af te wegen tegen het beleid. Daarbij zijn ook alle logische en mogelijke vragen beantwoord, die kunnen worden gesteld in toetsingsprocedure van de ladder voor duurzame verstedelijking.

  • Wijkvoorzieningen Stadshagen Zwolle

De crisis is ook aan de VINEX wijk Stadshagen in Zwolle niet ongemerkt voorbijgegaan. Er zijn aanzienlijk minder woningen gerealiseerd, waardoor de ontwikkeling c.q. afbouw van de wijk is vertraagd. De gemeente is zich nu aan het bezinnen op mogelijkheden om in te spelen op deze gewijzigde omstandigheden. Ze heeft daarom het Expertteam Winkelgebieden – ter onderbouwing van het vast te stellen beleid – de vraag gesteld: Welke voorzieningen, zowel commercieel als maatschappelijk, heeft Stadshagen de komende 10 jaar nodig, rekening houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe marktsituatie? Voor dit project heeft het Expertteam Winkelgebieden ook de hulp ingeroepen van Eke Schins-Derksen (Grontmij), die alles weet over maatschappelijke voorzieningen.