Projecten


In onze aanpak staat het gebied zelf centraal. Hier komen de individuele belangen samen. Op inventieve wijze kijken wij naar de kracht van locaties en zoeken naar een duurzame toekomst. Wij gaan op voorhand niet uit van een bepaald scenario. Juist met een brede aanpak wordt recht gedaan aan de dynamiek van het gebied en van de stad. Soms is transformatie een oplossing. Vaker zal worden gezocht naar verbinding van gemeente, eigenaren, ondernemers en bewoners van een gebied om kansen te realiseren en tot een nieuw programma te komen. Een programma met aandacht voor de hardware en de software.

Het expertteam kan u helpen winkelgebieden te revitaliseren of de processen daarin te begeleiden. Wij zijn gewend te opereren in, met en tussen gemeenten, marktpartijen en andere belanghebbenden. Vanuit onze werkervaring zijn wij bekend met het samenspel van belangen en emoties die er spelen in deze gebieden.

Download hier ons projectenoverzicht: 20161024_projecten_expertteam_a4

Hieronder een aantal projecten waar het Expertteam aan heeft gewerkt of momenteel aan werkt:

  • Regelluwe zones; Blending 010

Rotterdam heeft onder de noemer ‘Blending010’ meegedaan aan de door de VNG georganiseerde pilot ‘Mengvormen Winkel en Horeca’. De pilot is opgezet om ruimte te bieden aan innovatieve mengconcepten tussen detailhandel en horeca. Door het Expertteam is een lokale evaluatie opgesteld van deze pilot. Onderzocht is welke mengvormen door ondernemers werden geïnitieerd, wat dat opleverde en hoe de klant daarop reageerde. Ook is gekeken naar uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, omdat mengvormen, gelet op de Drank en Horecawet (DHW), in principe verboden zijn maar in de praktijk wel in heel Nederland te vinden zijn. Met de evaluatie zijn adviezen gegeven over het mengen zelf en zijn aanbevelingen gedaan voor de gemeentelijke organisatie.

  • Retailvisie Kop van Noord-Holland

Anno 2017 vervult de retailsector een belangrijke economische en maatschappelijke functie, draagt bij aan de aantrekkingskracht en leefbaarheid van de woon- en werkomgeving én zorgt voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Om de dynamiek in de retailsector te faciliteren zijn een helder geformuleerde ambitie, visie en toetsingskader wenselijk. Dit was ook de vraag vanuit de regio Kop van Noord-Holland: Wat is de gewenste retailstructuur voor de regio en wat is nodig om deze structuur toekomstbestendig te maken en te houden? Als Expertteam hebben wij via een interactief proces met stakeholders deze visie opgesteld. In de visie is een concrete aanzet gegeven voor de centrumgebieden als het gaat om profilering, positionering, branche-mix, uitstraling, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Belangrijk daarbij is de wijze van samenwerking, lokale uitwerking in actieplannen en de regionale afstemming en toetsing van initiatieven.

  • Strategisch Programma van Eisen Beeldkwaliteitsplan Centrumvisie Zeist

In maart 2015 is door de gemeenteraad de Centrumvisie voor Zeist vastgesteld.  In aansluiting hierop wordt nu hard gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan. Voor dit plan is een strategisch programma van eisen nodig, waarin helder de eisen, randvoorwaarden en ontwerpeisen staan verwoord. Dit natuurlijk met een ‘’Zeister sausje’’. Het Expertteam Winkelgebieden, werkt dit programma van eisen uit. Alles door intensieve samenwerking met de gemeente en centrumondernemers.

  • Visie toekomst binnenstad Assen

Net als veel centra in Nederland wordt Assen geconfronteerd met toenemende leegstand in de binnenstad, dit als gevolg van veranderingen in de markt, de economie en het consumentengedrag. De Taskforce Binnenstad Assen wil de binnenstad versterken en is overtuigd dat daarvoor nieuwe impulsen nodig zijn. De Taskforce heeft aan het Expertteam Winkelgebieden gevraagd wat hierin de mogelijkheden zijn. Voor het antwoord stellen wij de wedervragen; hoe functioneert de binnenstad nu, wat is de kwaliteit van het aanbod en vooral waar heeft de consument in de regio eigenlijk behoefte aan en op welke manier kan de binnenstad van Assen hierin faciliteren? In de visie die wij opstellen geven wij aan welke mix van winkels, horeca en leisure-functies nodig is. Hoe de bereikbaarheid en parkeren moet ingevuld worden en welke rol functies, zoals cultuur, erfgoed en ambachten spelen in de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Ook schenken we aandacht aan de plannen voor een outletcentrum nabij het TT-circuit en de betekenis daarvan op de stad.

  • Pilot verlichte regels winkelgebieden

Oktober 2014 heeft minister Kamp van Economische Zaken, samen met een groot aantal stakeholders, het initiatief genomen voor een landelijke Retailagenda. In de agenda wordt de komende jaren een programma uitgewerkt en worden afspraken gemaakt om de retailsector toekomstbestendig te maken. Onderdeel van de agenda is de pilot ‘verlichte regels winkelgebieden‘. 12 gemeenten experimenteren met het wegnemen van belemmerende regels voor ondernemers, zodat meer ruimte ontstaat voor innovatie, flexibiliteit en ondernemerschap. In samenwerking met Platform31 heeft het Expertteam Winkelgebieden de gemeenten die deelnemen aan de pilot begeleid.

Download hier het eindrapport: 161201_pilot_verlichte_regels_winkelgebieden_def.

  • Locatiestrategie supermarkt Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn wil medewerking verlenen aan de vestiging van een supermarkt met dagwinkels op een voormalige kantoorlocatie. In beginsel betekent dit een afwijking van het detailhandelsbeleid. Het beleid stelt namelijk dat nieuwe ontwikkelingen plaats moeten vinden in bestaande winkelgebieden. Uitzonderingen zijn wel toegestaan, maar moeten beoordeeld worden door een externe partij. Het Expertteam Winkelgebieden heeft deze beoordeling gemaakt, door samen met de gemeente alle scenario’s te beschouwen en af te wegen tegen het beleid. Daarbij zijn ook alle logische en mogelijke vragen beantwoord, die kunnen worden gesteld in toetsingsprocedure van de ladder voor duurzame verstedelijking.

  • Wijkvoorzieningen Stadshagen Zwolle

De crisis is ook aan de VINEX wijk Stadshagen in Zwolle niet ongemerkt voorbijgegaan. Er zijn aanzienlijk minder woningen gerealiseerd, waardoor de ontwikkeling c.q. afbouw van de wijk is vertraagd. De gemeente is zich nu aan het bezinnen op mogelijkheden om in te spelen op deze gewijzigde omstandigheden. Ze heeft daarom het Expertteam Winkelgebieden – ter onderbouwing van het vast te stellen beleid – de vraag gesteld: Welke voorzieningen, zowel commercieel als maatschappelijk, heeft Stadshagen de komende 10 jaar nodig, rekening houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe marktsituatie? Voor dit project heeft het Expertteam Winkelgebieden ook de hulp ingeroepen van Eke Schins-Derksen (Grontmij), die alles weet over maatschappelijke voorzieningen. 

 

Projecten individuele teamleden

Hieronder een greep uit de vele projecten waar de leden van het Expertteam individueel een belangrijke rol in hebben gehad:

Maarsen-dorpCentrumvisie Maarssen-dorp

Centrumvisie Van Plein tot Plein – Maarssen-Dorp (2010-2012). Om een centrumgebied toekomstbestendig te maken is belangrijk dat goede afstemming plaatsvind van vraagstukken over economische versterking, ruimtelijke verblijfskwaliteit, verkeer, parkeren, leefbaarheid, etc. Hans Zimmer heeft samen met enkele lokale partijen het initiatief genomen om op strategisch niveau, in overleg met de ondernemers, een visie op te stellen. Deze visie wordt nu gebruikt als basis voor de discussie met alle betrokkenen.

 

 

Winkelcentra beleggingsmaatschappijBeoordeling winkelcentra

Remko Bak heeft voor diverse winkelcentra die eigendom zijn van Beleggingsmaatschappij Select onderzocht wat de kansen en bedreigingen ten aanzien van deze beleggingen waren. In korte en bondige rapportages is uiteengezet wat de toekomstverwachtingen van deze centra zijn. Naast een analyse van beleid is ook een inschatting gemaakt van toekomstige ontwikkelingen in de omgeving. Op basis van deze rapportages heeft Select beslissingen genomen over wijzigingen in de beleggingsportefeuille.

 

 

Wyborgh WestervoortRestyling winkelcentrum De Wyborgh Westervoort

Restyling winkelcentrum De Wyborgh te Westervoort (2010-2012). Winkelcentrum de Wyborgh is door de jaren heen ontstaan uit een aantal aan elkaar gekoppelde bouwblokken. Elk met een eigen uitstraling en bouwkundige kenmerken. Met een beperkt budget is het winkelcentrum voorzien van een nieuwe eenduidige uitstraling. Hans heeft in nauwe samenwerking met een projectteam en opdrachtgever Velocity European Properties de visievorming voor zijn rekening genomen.

 

 

Noord-BrabantAdvies detailhandel Noord-Brabant

Ambitie vereist keuzes (2013). In 2013 heeft een, door de provincie Noord-Brabant ingeroepen en samengesteld, expertteam een advies uitgebracht voor een vitale en toekomstbestendige detailhandelsstructuur in Brabant. Dit ad hoc expertteam bestond onder meer uit vertegenwoordigers van een aantal (grote) gemeenten in Brabant en enkele marktpartijen zoals Neprom, INretail en IVBN. Jaap Kaai en Marc Majolée waren als extern deskundige aangehaakt aan het team en hebben een grote rol gespeeld in het tot stand komen van het advies.

 

 

De Havenmeester IJburg AmsterdamDe Havenmeester IJburg Amsterdam

Commerciële ruimte De Havenmeerster Amsterdam IJburg (2011). Onder woongebouw De Havenmeester van opdrachtgever AMVEST is een plint met ca. 2.600 m² vvo commerciële ruimte. Van de huurders was bekend dat ze onvoldoende omzet realiseerden. Samen met de beheerder heeft Hans Zimmer een Quick Scan uitgevoerd naar de toekomstmogelijkheden van deze plint.

 

 

Zevenaar CentrumvisieCentrumvisie Zevenaar

Procesbegeleider Centrumvisie Zevenaar (2014-2015). In opdracht van de gemeente Zevenaar en de ondernemersvereniging begeleid Marc Majolée het opstellen van een Centrumvisie. Op proces en op inhoud. Het proces bestaat uit 3 fasen: verkenning, ambitie, uitwerken. Nadrukkelijk wordt rekening gehouden met de belangen van alle partijen. In de visie worden projecten benoemd die fysiek, organisatorisch en marketingtechnisch van aard zijn. Om in de tussentijd tot 2015 niet stil te staan wordt tegelijk gewerkt aan quick-wins.

 

 

Adviseur locatiebeleidLocatie adviseur INretail

Interim-adviseur locatiebeleid, INretail (februari 2012-heden). Marc Majolée is ruim twee jaar interim-adviseur locatiebeleid voor INretail. Hij ondersteunt INretail enkele dagen per week bij concrete vragen uit de markt: procesbegeleiding, ondersteuning ondernemersverenigingen en advies over planinitiatieven van derden voor ontwikkelingen in binnensteden, winkelcentra, stadions, FOC’s, etc. Ook is hij betrokken bij projecten waarbij het gaat om de implementatie van De Nieuwe Winkelstraat/HNW.

 

 

Retail WFC EdeRetail World Food Center Ede

Haalbaarheidsonderzoek Retail WFC Ede (eind 2013). In opdracht van projectontwikkelaar WFC Development heeft Marc Majolée voor het kazerneterrein in Ede een marktanalyse verricht. Op basis daarvan zijn gebiedsconcepten opgesteld. In ruimtelijk en functioneel opzicht is het programma vervolgens vertaald in drie concepten: Foodcourt (3.000 m²), Foodavenue (3.00-4.500 m²) en Worlds of Food (2-2.500 m²).

 

 

 

Winkelcentrum Gibraltar ZaandamWinkelcentrum Gibraltar Zaandam

DC Vastgoedontwikkeling is bezig met de herontwikkeling van winkelcentrum Gibraltar in Zaandam. In een eerder stadium is door Remko Bak een brancheringsadvies opgesteld dat inging op het afstemmen van het winkelaanbod op de grotendeels allochtone bevolking in het verzorgingsgebied. Ook is aan Remko gevraagd om de impact van de voorgenomen realisatie van een Albert Heijn XL supermarkt bij het Zaans Medisch Centrum in beeld te brengen. Op basis van de mogelijkheden, die het nieuwe Bestemmingsplan van het ZMC bood, zijn enkele scenario’s voor detailhandelsontwikkelingen in dit deel van Zaandam geschetst. Vervolgens zijn de gevolgen hiervan voor de marktpositie van winkelcentrum Gibraltar in beeld gebracht.

 

WinkelstraatAdvisering huisvesting retailers

Voor diverse zelfstandig ondernemers, franchisenemers van landelijke winkelformules en retail-organisaties treedt Hans Zimmer op als adviseur voor diverse aspecten aangaande de huisvesting. Dat betreft onder meer acquisitie en ingebruikname van nieuwe locaties, optimalisering en herontwikkeling van bestaande huisvesting, contractvorming en huurprijsonderhandeling.

 

 

IMAG0091Vestigingsplaatsonderzoek

Jaap Kaai voert regelmatig vestigingsplaatsonderzoeken uit voor retailers. Zowel voor zelfstandige als voor ondernemers aangesloten bij een franchise-organisatie. Deze onderzoeken worden onder meer gebruikt als beoordeling van de vestigingskeuze of ter onderbouwing van een financieringsaanvraag.